Balintarbeit im Iran

.دکتر بالنیت مبتکر این تئوری دراواخر قر ۱۹ در بوداپست پایتخت مجارستان متولد گردید
وی در رشته پزشکی تحصیل و متخصص امراض داخلی و سایکو آنالیز بود .
دکتر بالنیت طرح خود را برای اولین بار با یک گروه از مدد کاران به اجراء در آورد  .
هدف از طرح ، تمرکز روی رابطه بین متخصص و بیمار یا آموزش دهنده و آموزش گیرنده است  .
وی معتقد بود ریشه بسیاری از بیماریهای جسمی ، روانی است و تا زمانی که ریشه های روانی بیماری تشخیص داده نشود ، نمی توان به بیمار کمک لازم را کرد  .
وی می گوید  شناخت را بطه بین پزشک و بیمار ا بزاریست برای ریشه یا بی بیماری ها ، به خصوص بیماری های روان تنی  .
هر متخصص با شرکت در این کارگاه ها می تواند با همیاری و پشتیبا نی تجربی ، روحی و روا نی سایر اعضای گروه به دیدگاه ها و شیوه های جدیدی در رابطه بین خود و بیماران دست یا بد .
در اصفهان برای اولین بار ، یک گروه مشترک بالینت برای همکاران ایرا نی و آلما نی زبان ارا ئه می شود معالج از طریق مقایسه فرهنگهای درما نی
می توا ند برای کار روزمره خود شیوه های نوین و موفقیت آمیز درما نی را کسب کند .
گروه کاری کوچک :گرو کاری از  ۱۰- ۱۲-متخصص تشکیل میگردد که توسط یک هدایتگر رهبری و هدایت میشود.
۱ یا ۲ نفر مترجم که به هر ۲ زبان ( آلمانی - فارسی  ) تسلط دارند در گروه شرکت می کنند .
در این گروه یکی از متخصصین با تکیه بر حا فظه ، آن چه را که در مراحل درمان یک کیس اتفاق افتاده بیان می کند .
در انتهای گزارش سایر اعضاء در صورت نیاز می توا نند سئوال های خود را طرح نمایند .
سایر افراد گروه به اتفاق هدایتگر موضوع را مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهند ، فرد طرح کننده کیس ، ناظر کار گروه است  .
متخصصین با بیان ا حساسات ، پیشنهادات و افکار به او این فرصت را می د هند تا وی از جنبه های مختلف ، مراحل کار درما نی خود را بازبینی کند  .
گروه کاری بزرگ   ۱۲ - ۱۰ تا نفر متخصص در یک گروه ، بکار بالینت می پردازند  .
شرکت کنندگان دیگر ناظر کار این گروه هستند . هدایتگر می تواند در صورت لزوم برای یک مقطع زمانی برداشت ها و نظرات این گروه پیرامونی را بپرسد

© 2021 Dr. Abass Abtahi